Scream

62 teksty – auto­rem jest Scream.

Cza­sem wy­daje nam się, że życie prze­mija w zas­traszającym tem­pie. Praw­da jest ta­ka, że nie do­ceniamy war­tości te­go, co ma­my tu- i te­raz. Podążając za niereal­ny­mi prag­nieniami, które niszczą nas od środ­ka, zat­ra­camy w so­bie człowie­czeństwo. Gu­bimy się. Znikamy.
Wta­piamy w tło.
Zle­wamy z sza­rym, nic nie znaczącym tłumem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 stycznia 2013, 22:35

Nie każdy, kto ma pióro- jest pisarzem.
Nie każdy, kto ma pędzel- jest malarzem.
Nie każdy, kto ma ser­ce- jest człowiekiem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 maja 2012, 21:16

Mam wszys­tko, ale praw­da jest ta­ka, że nikt ko­go znam, nie chciałby się ze mną za­mienić na życia.

_________

oby ten rok, był już tyl­ko lepszy... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 stycznia 2012, 15:13

Boże, daj sił- bo tak po­za sa­mym is­tnieniem, to prze­cież jeszcze czuć trzeba. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 17 września 2011, 23:32

Rodzi­ce na swoich miej­scach? Dzieci też? Każdy zna swoją rolę? Dob­rze... A te­raz po­bawi­my się w życie. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 30 sierpnia 2011, 14:24

Cza­sem na­wet zachwyt- to ja­koś tak śmie­sznie mało... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 16 sierpnia 2011, 22:09

Po co ci nóż? Za­bić możesz i słowem... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 24 czerwca 2011, 21:14

Bo naj­gor­sze, co można zro­bić- to usiąść i zacząć płakać. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 2 czerwca 2011, 17:53

Bo wiek nie og­ra­nicza marzeń, tyl­ko strach przed tym, co mogłoby być.

______________
mag­dzie_em :) 

myśl
zebrała 61 fiszek • 28 maja 2011, 19:10

bo w życiu liczy się coś więcej, niż 90X60X90, roz­miar XS i 50 ki­lo na wadze...

_______________________
In­spi­rowa­ne : Przek­li­nam cię ciało!

Dziękuję Mag­dzie :) mała pomyłka. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 maja 2011, 19:25
Scream

Jestem ciężka do zniesienia.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Scream

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność